چگونه سریع تر تعدادشمارنده های یک عدد را پیدا کنیم؟